Προσωπική ανάπτυξη

 • Αποτελεσματική επικοινωνία & διαπροσωπικές σχέσεις

 • Αυτοαντίληψη

 • Διαχείριση θυμού & Συγκρούσεων στην καθημερινότητα και το εργασιακό περιβάλλον

 • Αγάπη & εξάρτηση

 • Πώς να γίνω πιό υγιής και ευτυχισμένος

 • Τί κάνω λάθος στις σχέσεις μου

 • Μοναξιά & μοναχικότητα

 • Θέτοντας όρια

 • Social media


Επαγγελματικός προσανατολισμός

 • Αναζήτηση εργασίας, ανεργία

 • Test επαγγελματικού προσανατολισμού

 • Αποτελεσματικό Βιογραφικό

 • Cover letter

 • Επαγγελματική συνέντευξη

 • Εργασία στο εξωτερικό


Διδακτική μεθοδολογία για νέους εκπαιδευτικούς

 • Η ψυχολογία της σχολικής τάξης

 • Σχεδιασμός μαθήματος

 • Διαδραστικός πίνακας

 • Παιδαγωγικές προσεγγίσεις

 • Αξιολόγηση μαθητών

 • Σχέση με γονείς


Σχολές γονέων

 • Η οικογένεια σήμερα

 • Σχήματα οικογένειας

 • Ομάδες γονέων

 • Δυσκολία ένταξης του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον

 • Πώς να βοηθήσω το παιδί μου με τα μαθήματά του

 • Σχολική παραβατικότητα

 • Bullying στο σχολείο


 1. Μαθήματα Αγγλικών για παιδιά & ενήλικες, διδασκαλία για όλα τα πτυχία, ECCE, ECPE, IELTS, Ειδικό μάθημα Πανελληνίων εξετάσεων
 2. Κοινωνιολογία Γ΄Λυκείου, σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας